Dämpa huvudvärken med ingefära

Ingefära kan lindra huvudvärk och migrän

En huskur mot huvudvärk är ingefära. Forskning har också visat att ingefäran kan lindra migrän när den har testats som kompletterande medicinering eller jämförts med traditionell medicin vid akuta migränattacker.

Migrän är en typ av kraftig huvudvärk som betecknas som en neurovaskulär sjukdom, där alltså både blodkärlen och nervsystemet i hjärnan är inblandade. Den kan yttra sig på olika sätt även hos en och samma person från gång till gång. Orsaken till migrän är inte helt klarlagd, men det verkar till stor del vara en ärftlig sjukdom. Utvidgade blodkärl har tidigare sagts vara en orsak, och man har nu sett att ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemen pågår under ett migränanfall, samtidigt som kemiska ämnen frigörs och gör blodkärlen extra smärtkänsliga.

Migrän kan utlösas av exempelvis stress, sömnbrist, fasta, viss mat och – hos kvinnor – hormonförändringar. Det finns akutmediciner mot smärta och illamående, och det finns mediciner som förebygger anfall.

Det finns teorier om att ingefära kan lindra huvudvärk och migrän genom flera mekanismer, som att hämma signalsystemet med en viss neuropeptid som är kopplad till migrän, dämpa smärtsignaler, motverka inflammation och minska svullnaden hos blodkärlen kring hjärnan.

Kompletterande behandling med ingefära positivt

Smärtstillande effekt av ingefära har tidigare visats i studier. En forskargrupp ville därför undersöka om ingefära kunde vara ett tillskott till traditionell medicin vid en migränattack. Deltagare i studien var patienter som sökte akut sjukvård på grund av migrän och som hade återkommande attacker sedan tidigare. De 60 patienterna fick en injektion med ketoprofen (ett NSAID-läkemedel), dessutom fick hälften av dem inta ett ingefärsextrakt och de övriga fick cellulosa som placebo. Patienterna fick föra en ”huvudvärksdagbok” före samt 0,5, 1, 1,5 och 2 timmar efter medicineringen. Smärtnivå, funktionell status, migränsymtom och nöjdhet med behandlingen noterades också.

Resultatet visade att de patienter som fått ett tillskott av ingefära uppvisade en signifikant bättre klinisk respons 1, 1,5 och 2 timmar efter behandlingen. Ingefära minskade dessutom smärtan och förbättrade den funktionella statusen redan efter en halvtimme. Forskarna menar därför att ingefära kan vara ett effektivt tillskott till icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel vid behandling av migränattacker.

Ingefärans effekt likvärdig med migränmedicins

I en annan vetenskaplig studie delades 100 patienter slumpmässigt in i två grupper. Under fem på varandra följande migränattacker fick den ena gruppen en akutmedicin mot migrän, sumatriptan, och den andra gruppen fick ingefärspulver. Patienterna förde dagbok över när huvudvärken startade, hur svår den var, när de tog medicin/ingefärspulver och den självupplevda effekten av preparatet. Efter en månad utvärderades patienternas nöjdhet med behandlingen och hur villiga de var att fortsätta med den.

Två timmar efter medicinering minskade huvudvärkens styrka oavsett om det var migränmedicin eller ingefärspulver som intagits. Effektiviteten hos ingefära var likvärdig med den hos sumatriptanet, och båda preparaten var statistiskt jämförbara. Patienterna i båda grupperna var lika nöjda. Värt att notera är att ingefäran dessutom hade mindre biverkningar än migränmedicinen.

Även ingefärans förmåga att motverka illamående kan vara positivt för migränpatienter eftersom många drabbas av illamående under en migränattack.

Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23657930/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29768938/
https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/migran/