Upphettning ökar ingefärans antibakteriella effekt

Ingefära - antibakteriell effekt ökar av upphettning

En studie visar att varmluftstorkad ingefära har högre antibakteriell effekt än ingefära som soltorkats. Temperaturen och torkningstiden har betydelse för omvandlingen av mindre verksamma ämnen i ingefäran till ämnen med högre bioaktivitet.

Gingeroler och shogaoler är intressanta ämnen i ingefära. Shogaoler finns i lägre koncentrationer än gingeroler men har högre bioaktivitet. I en vetenskaplig studie jämfördes hur olika torknings­metoder påverkade fördelningen av tre typer av gingeroler, tre typer av shogaoler samt essentiella oljor. Ingefärans antioxidativa och antimikrobiella effekt efter olika torkningsmetoder utvärderades också.

De tre torkningsmetoderna var soltorkning, torkning i solbelysta tunnlar och varmlufts­torkning, den sistnämnda i temperaturerna 120, 150 respektive 180 grader.

Optimal temperatur för omvandling av ämnen
Vid varmluftstorkningen utsattes ingefäran för högre temperaturer än vid de andra två torkningsmetoderna. Vid temperaturerna 120 och 150 grader omvandlades gingerolerna till shogaoler. I den högsta temperaturen, 180 grader, minskade dock både gingeroler och shogaoler. De essentiella oljorna bevarades däremot bättre vid de andra två torkningsmetoderna där solen utnyttjades och temperaturen alltså var lägre.

Torkningstiden också betydelsefull
Eftersom 150 grader gav störst omvandling av gingeroler till shogaoler testades även torktidens betydelse i denna värme. Medan torktiden ökade från 1 timme till 6 timmar ökade också shogaolhalten, men därefter började den sjunka istället.

Bäst effekt hade torkningen i 150 grader i 6 timmar. Denna metod jämfördes med de övriga två, där solen utnyttjades, när metodernas effekt på den torkade ingefärans antioxidativa kapacitet och antimikrobiella egenskaper utvärderades.

Högst halt shogaoler gav störst antibakteriell effekt
Det visade sig att den varmlufttorkade ingefäran, som ju hade högst halt av shogaoler, hade högre antioxidativ kapacitet och motverkade bakterier och svampar effektivare än de andra två metoderna.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29976903/