Ingefäran mer antiinflammatorisk av värme

Ingefära - värme ökar den antiinflammatoriska effekten.

Ingefäran är känd för sina antiinflammatoriska egenskaper. Genom att värmebehandla ingefäran kan dess sammansättning av ämnen ändras så att den inflammationshämmande effekten ökar.

Inom den traditionella kinesiska folkmedicinen värmebehandlas ingefära på olika sätt beroende på vilket sjukdomstillstånd som ska kureras. Vid upphettning omvandlas gingeroler i ingefäran till shogaoler – den kemiska profilen ändras. Några av de sjukdomar ingefära sägs kunna motverka är artrit, typ 2-diabetes och vissa neurologiska sjukdomar, och där är inflammation en drivande komponent. Shogaoler anses mer effektiva än gingeroler.

Värmebehandling, ämnesomvandling och antiinflammatorisk effekt

En forskargrupp undersökte sambandet mellan ingefärans innehåll av gingeroler och shogaoler beroende på typ av värmebehandling, samt kopplingen till ingefärans antiinflammatoriska kapacitet.

I försöket värmebehandlades prover med torkad ingefära i 75, 100, 125 eller 150 graders värme. Vid respektive temperatur skedde behandlingen under 20, 40, 60, 80 eller 180 minuter. Extrakt tillverkades av de olika proverna och användes när respektive värmebehandlings påverkan på ingefärans kemiska profil analyserades. Den antioxidativa förmågan mättes också. Den antiinflammatoriska effekten av respektive prov undersöktes kemiskt samt i cellkulturer.

Omvandling av ingefärans ämnen från gingeroler till shogaoler

Mest gingeroler fanns som väntat i ingefäran som inte upphettats alls, och dessutom var halten av shogaoler mycket låg. Vid värmebehandling sjönk gingerolhalten och shogaolhalten ökade. Forskarna kom fram till att under de första 40 minuterna har temperaturen betydelse för hur effektiv omvandlingen från gingeroler till shogaoler är. Därefter fortsatte gingerolerna att minska men det gjorde också shogaolerna vid de två högsta temperaturerna. Efter 3 timmar i den högsta temperaturen hade de bildade shogaolerna börjat brytas ner.

Den antioxidativa kapaciteten påverkades bara av den högsta temperaturen, då den minskade efter 40 minuter. Det är också då inte bara halten gingeroler utan också shogaoler minskar.

Antiinflammatorisk effekt störst vid 125 grader under 40-60 minuter

Markörer för antiinflammatorisk effekt ökade också av värmebehandlingen såvida den inte pågick för länge, men för de tre olika antiinflammatoriska funktionerna som testades var dessa ”stopptider” olika. Forskarnas slutsats var att den optimala värmebehandlingen av ingefära för att få störst antiinflammatorisk effekt är en temperatur på 125 grader under 40-60 minuter.


Källa: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10942912.2015.1084633